STT SỐ TBMT BÊN GIAO THẦU TÊN GÓI THẦU NGÀY MỞ THẦU NGÀY KẾT THÚC TRẠNG THÁI
1
2