ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

PHẠM QUỐC TRÍ

Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám Đốc (Chairman Of The Board)

 •  Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng (Qualifications: Construction engineering)
 • Kinh nghiệm làm việc: 22 năm (Employment history):22 year
 • Chứng nhận đào tạo Giám đốc điều hành – CEO (Cretifocatopn in Chief executive Officer – CEO)

MAI THỊ YẾN OANH

Phó TGĐ Hành Chính Nhân Sự (Deputy General Director Administration – Human Resources)

 • Trình độ chuyên môn: Cử Nhân – Quản trị kinh doanh (Qualifications: The Degree of Bachelor – Business administration)
 • Kinh nghiệm làm việc: 11 năm  (Employment history:11 year)
 • Chứng nhận đào tạo Giám đốc điều hành – CEO (Cretifocatopn in Chief executive Officer – CEO)

LÊ THỊ THANH HỒNG

Phó Tổng Giám đốc Tài chính – Kế toán (Deputy General Director of Finance and Accounting)

 • Trình độ chuyên môn: Cử Nhân – Kế toán (Qualifications: The Degree of Bachelor – Accounting)
 • Kinh nghiệm làm việc: 18 năm (Employment history:18 year)
 • Chứng nhận đào tạo Giám đốc tài chính – CFO (Cretifocatopn in Chief Financial Officer – CFO)

PHẠM THANH HẢI

Phó Tổng Giám Đốc Khối Sản Xuất (Deputy General Director of Production)

 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng (Qualifications: Construction engineering)
 • Kinh nghiệm làm việc: 19 năm (Employment history:19 year)
 • Chứng nhận đào tạo Giám đốc điều hành – CEO (Cretifocatopn in Chief executive Officer – CEO)

PHẠM BÙI XUÂN THỦY

Giám đốc vật tư (Member of Management Board – Materials Vice Director)

 • Trình độ chuyên môn: Cử Nhân – Quản trị kinh doanh (Qualifications: The Degree of Bachelor – Business administration)
 • Kinh nghiệm làm việc: 11 năm (Employment history):11 year
 • Chứng nhận đào tạo Giám đốc điều hành – CEO (Cretifocatopn in Chief executive Officer – CEO)